ISSN: 2544-5790 DOI: 10.15290/sup

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

The Studies of the Borderland Universities Network

Międzynarodowe czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet w Białymstoku, ukazującym się od 2017 r. Studia są platformą do wymiany współczesnej myśli naukowej młodych, a także bardziej doświadczonych naukowców Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej z zachowaniem wysokich standardów i zasad rzetelności naukowej.
Studia są poświęcone zagadnieniom prawniczym lub ekonomicznym. Artykuły naukowe są publikowane w języku angielskim, oficjalnym języku Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nadzór nad poziomem czasopisma sprawuje Rada Naukowa oraz wybitni recenzenci. Recenzje przeprowadzane są w systemie podwójnej, ślepej recenzji zgodnie z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


TOM 7, 2023

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

Autorzy: Jarosław Matwiejuk (red.)
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 310
Format: B5
ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup

TOM 6, 2022

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

Autorzy: Jarosław Matwiejuk (red.)
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 249
Format: B5
ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup


TOM 5, 2021

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

Autorzy: Jarosław Matwiejuk (red.)
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 189
Format: B5
ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup


TOM 4, 2020

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

Autorzy: Robert Ciborowski (red.)
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 216
Format: B5
ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup


TOM 3, 2019

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza

Autorzy: Jarosław Matwiejuk (red.)
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 244
Format: B5
ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku,
Agregator CEON,
BASE,
Google Scholar,
WorldCat,
CrossRef
, Index Copernicus – ICI Master List

Czasopismo Studia SUP  ukazuje się w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników: osób prywatnych i instytucji. Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr hab. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Prof. dr Tanju Tosun (Ege University – professor emeritus, Izmir, Turcja)
Prof. dr Ivan Biliarsky (Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria)
Prof. dr Marko Jovanović (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
o. Univ.-Prof. dr Kurt Schmoller (Uniwersytet w Salzburgu, Austria)
Prof. dr Jolanta Urbanovič (Uniwersytet Michała Römera, Wilno, Litwa)

Prof. dr Ivan Biliarsky (Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria)
Dr Małgorzata Wenclik (Polska)

Redaktor naczelny: dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB

Redaktor tomów ekonomicznych: prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Sekretarz redakcji: mgr Piotr Białas, e-mail: sup@uwb.edu.pl 

Przesyłanie tekstów: Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Rozmiar artykułu nie przekracza 30 000 znaków. Streszczenie ma 1000-1500 znaków ze spacjami. Artykuł jest przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonie wydawniczym
  • Streszczenie zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w szablonie wydawniczym, tj. ma wyraźnie wyodrębnione części: Cel; Metoda badania; Wynik; Oryginalność/wartość
  • Streszczenie zawiera: słowa kluczowe
  • W zgłoszeniu podany jest ORCID Autora (https://orcid.org/register).
  • Zgłoszenie zawiera pliki o nazwach: PLIK_1_Nazwisko Autora_Fragment tytułu artykułu; PLIK_2_Tekst artykułu bez danych Autora/Autorów (artykuł przygotowany zgodnie z szablonem wydawniczym). PLIK_3_Dane_Fragment tytułu (plik Excel).
  • Wykresy, schematy, tabele są dostarczane w wersji elektronicznej (plik Excel o nazwie: PLIK_3_Dane), przygotowane w skali odcieni szarości.
  • Literatura jest podana w układzie alfabetycznym, obejmuje tylko i wyłącznie prace cytowane w artykule.

Uwaga: Na etapie zgłaszania artykułu, tj. przy wprowadzaniu metadanych, prosimy o dodanie wszystkich Autorów: imion i nazwisk, adresów e-mail, afiliacji.

Studia SUP  są czasopismem o charakterze prawnym i ekonomicznym, służącym do dokumentowania dorobku naukowego i wymiany poglądów głównie na tematy związane z metodologią badań prawnych i ekonomicznych.

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne napisane w języku angielskim przygotowane specjalnie dla Studiów SUP. Teksty mogą mieć formę artykułów naukowych, sprawozdań z badań, recenzji.

Artykuły należy przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty sup@uwb.edu.pl. Wraz z tekstem należy przesłać (dostępne na stronie Redakcji) skan podpisanych dokumentów: umowa licencyjna, oświadczenie autora.

Teksty przesyłane do Redakcji powinny mieć wyraźnie wyodrębnione części składowe (wstęp, rozdziały, ewentualne podrozdziały, podsumowanie, literatura). Powinno być do nich dołączone
w języku angielskim: streszczenie (zawierające: cel, metodę badań, wyniki, oryginalność/wartość), słowa kluczowe Autor zobowiazany jest podać: afiliację, adres e-mail, ORCID.

W związku z aktualnymi standardami dotyczącymi procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji (tzw. zapory ghostwriting), wprowadzonymi przez Ministra Nauki i Edukacji dla czasopism naukowych, autorzy artykułów złożonych do Studiów SUP są zobowiązani:
– do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji);
– do udzielenia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku są pozytywne opinie recenzentów. Wszystkie artykuły publikowane w Studiach SUP są recenzowane przez  niezależnych recenzentów, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Edukacji. Zasady recenzowania publikacji są dostępne na stronie Redakcji.

Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w tytułach i skrótach, poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami pisma.

Tytuł i streszczenie powinny być podane w języku angielskim.

Tekst powinien być sformatowany zgodnie z szablonem wydawniczym w edytorze tekstu kompatybilnym z Microsoft Word. Powinien mieć wyraźnie wyodrębnione sekcje: wstęp, rozdziały – ewentualne podrozdziały, podsumowanie, literatura.

Wielkość artykułu wraz z bibliografią nie powinna przekraczać 30 000 znaków ze spacjami, streszczenia 1 500 znaków ze spacjami.

Streszczenie powinno mieć wyraźnie wyodrębnione części (w odrębnych akapitach): Cel ; Metoda badań; Wnioski; Oryginalność/Wartość/Implikacje/Rekomendacje (zgodnie ze wzorem w szablonem wydawniczym.

Słowa kluczowe powinny zawierać istotne terminy z tytułu i abstraktu (należy unikać określeń ogólnych, terminów w liczbie mnogiej oraz pojęć wielowyrazowych; unikać „i”, „z”). Konkretne słowa kluczowe można znaleźć w Google Trends i Google AdWords.

Tabele i rysunki należy przygotować zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonem wydawniczym, dołączyć na etapie zgłoszenia artykułu do redakcji (plik o nazwie: PLIK_3_Dane_FRAGMENT TYTUŁU ARTYKUŁU).

Przypisy w tekście głównym i bibliografia powinny być sformatowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w szablonem wydawniczym.

W spisie literatury powinny być wyłącznie prace cytowane przez Autora.

Bibliografia powinna być zapisana w układzie alfabetycznym.

Umowa licencyjna (pobierz ze strony Wydawcy).

Szablon artykułu (word)

Informacja o autorze (word)

Redakcja czasopisma naukowego Studia SUP  w celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy czasopisma, autor, recenzent) zapoznają się ze standardami zachowań etycznych.

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Ghostwriting i guest autorship stanowiące przejaw nierzetelności naukowej uznaje się za przekroczenie zasad etycznych. Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu. W tym celu składane jest stosowne oświadczenie, dostępne na stronie internetowej czasopisma.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, jednak nie ujawniono jego lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

guest authorship („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy składania tekstu  

Artykuły składane do czasopisma mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami nienaruszającymi praw autorskich osób trzecich oraz dotychczas nie były opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie. W przedkładanym redakcji tekście naukowym wykorzystującym badania własne autora, należy szczegółowo omówić metodologię przeprowadzanych badań. Autor poza tekstem naukowym, powinien dostarczyć redakcji dane nieprzetworzone wykorzystane w pracy. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego lub złożonego do innego czasopisma.

Dostęp do danych i utrzymanie danych

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Błędy wykryte po złożeniu tekstu

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Oryginalność i plagiat

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia artykułu.

Odpowiedzialność za publikowane teksty

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi on także odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii Redaktora tematycznego oraz przedstawicieli Kolegium Wydawniczego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, co do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

Bezstronność

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotne są oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, orientacja seksualna, płeć, rasa, wyznanie i inne.

Poufność

Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Zapobieganie konfliktowi interesów

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

Obowiązki Recenzentów

Terminowość

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.

Obiektywizm

Recenzje powinny być wykonane: obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy popierając je odpowiednimi argumentami.

Poufność

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne. Nie można ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Wydawniczym. Nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Anonimowość

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Konflikt interesów

Recenzenci nie powinni recenzować prac w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Weryfikacja oryginalności tekstu

Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu (jeśli takie mają miejsce) w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.

1. Komitet Redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym. Wstępna wewnętrzna ocena obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania naukowego z wymogami formalnymi udostępnionymi Autorom na stronie redakcji. Na tym etapie artykuł jest kwalifikowany do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucony. Przyczyną odrzucenia może być m.in.: nieadekwatność tematyki do profilu czasopisma, niska jakość tekstu, brak oryginalności, słaba jakość bibliografii. Kwalifikacja artykułu wiąże się z wyznaczeniem redaktora tematycznego, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w konkretnym obszarze badawczym.

2. Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje, co najmniej jeden niezależny recenzent.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku.

6. Lista recenzentów oceniających artykuły w danym roku jest publikowana w ostatnim numerze czasopisma oraz na stronie internetowej. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

7. Redakcja podkreśla, iż „ghostwriting” (wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w publikacji) oraz „guest authorship” (wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.

Szablon recenzji EN (word)

Adres redakcji:
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
e-mail: sup@uwb.edu.pl
strona www: sup.uwb.edu.pl

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
strona www: www.wydawnictwo.uwb.edu.pl

ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup

 Aktualne numery Studiów Sieci Uniwersytetów Pogranicza:

 repozytorium.uwb.edu.pl